Voor bedrijven & ondernemers

Voor medewerkers & freelancers

Administratie,
wij maken er een punt van.

Teveel papierwerk om het nog zelf te doen?
Te weinig administratie om een medewerker in dienst te nemen?
Tijdelijk extra administratieve handen nodig?
Op zoek naar vervanging?

Bur.o biedt die administratieve ondersteuning die je nodig hebt.
Van enkele uren per maand tot meerdere dagen per week.

Wij helpen ondernemers uit de nood op vlak van administratie, finance, onthaal, internal sales, klantenservice, aankoop, logistiek en hr.

Alle info voor bedrijven die beroep willen doen op administratieve krachten.
Tijdelijk of voor langere termijn.

Alle info voor kandidaten die namens bur.o werken voor bedrijven in de regio.
In dienstverband of als freelancer.

Hoe kunnen we
je helpen?

Jij zoekt administratieve bijstand.
Wij bieden de oplossing.

Bur.o is een groot team met “Flying Office Assistants”.
Zo noemen we onze administratieve talenten die we voor jouw opdracht selecteren.

We doen dit voor zowel de zelfstandige ondernemer als de stevige kmo. Voor elke nood is er een oplossing.

Na een analysegesprek krijg je een voorstel op maat.

Samenwerken met bur.o heeft tal van voordelen

Groot bedrijf of kleine kmo. Geniet meteen van onze administratieve talenten.

Besparing

We blinken uit in efficiëntie.
Met bur.o werken we administratieve achterstand weg. We zorgen er dan ook voor dat je tijd én geld bespaart. Je betaalt enkel voor de gepresteerde uren en hoeft niemand aan te werven en op te leiden.

Focus

Administratie is onze passie.
Misschien niet die van jou? Geen probleem.

Je kan die taken toevertrouwen aan bur.o zodat je je kan toeleggen op de core van jouw business.

Expertise

Wij zijn experts in maatwerk.
Onze ondersteuning is afgestemd op jouw noden. Wij passen ons aan aan jouw manier van werken en jouw tools. Of je laat onze experten ook toe om die workflows te verbeteren. Ze brengen een pak ervaring in huis.

Voor één uur per week of voltijds?
Voor een korte of een langere periode?
Op kantoor of via thuiswerk?

Alles kan.

Bur.o reageerde snel op een plotse behoefte, toonde flexibiliteit en toewijding gedurende de hele opdracht.

Jonathan Ampe
Haelvoet

Toen onze interne medewerker plotseling uitviel, sprong Laurence van bur.o direct in om het administratieve werk over te nemen, waardoor een last van mijn schouders viel.

Veerle Sentobin
De Piloten

De dynamische structuur van bur.o vergt én geeft flexibiliteit. Ik groei dan ook in mijn vaardigheden door de afwisseling en de diversiteit aan sectoren waarin ik terecht kom.

Michelle
Flying Office Assistant

Met bur.o vonden we snel en professioneel boekhoudkundig talent. Hun aanpak is een enorme troef voor ons bedrijf.

Isabelle Vancraeynest
Goldman

Graag aan de slag bij bur.o?

Heb je ervaring als administratief medewerker?
Zoek je een nieuwe manier om je talent te ontplooien?

We horen het graag.
Vertel ons wat meer over jezelf en wat je zoekt via een kort invulformulier.

Nieuw!

bur.o recruitment.

Liever vast in dienst bij een van onze klanten? Dat kan.
Bekijk onze vacatures in onze recruitment afdeling.

Met kennis van zaken en vol overgave.
Bij bur.o zijn we geen groentjes. Dat heb je wel gemerkt. Laurence en Valerie zijn de drijvende krachten achter bur.o. Zij kunnen steunen op een gedreven team dat bedrijven helpt in administratieve zaken. Van kleine taakjes tot meerdere dagen per week. Ontdek waarom bur.o ook voor jou een ideale oplossing kan zijn.
Ondernemers verdienen meer.
Wie onderneemt, heeft het vast ondervonden: administratie is a serious business.
Als specialisten halen we voldoening uit het verschil dat we voor jou kunnen maken.

Ondernemers die zich op hun core business kunnen richten, verdienen meer, punt. Meer inkomsten, maar ook meer vrije tijd voor de dingen die er écht toe doen.
Administratie is een kunst.
Toegegeven: ons werk mag dan misschien niet in het Louvre te zien zijn maar dat is het punt niet. Feit is: administratie is een kunst waarbij heel wat kennis en ervaring komt kijken. Het is de olie voor de machine van je onderneming.

Onze administratieve experts nemen jouw administratie graag vast. Zo heb jij je handen vrij voor wat er écht toe doet.
Uitmuntend sterk papierwerk.
Blind uitvoeren? We don’t think so… Bij bur.o nemen we met plezier het voortouw van jouw papierwerk.

Elke dag houden we de vinger aan de administratiepols om zo de juiste antwoorden te bieden waardoor we jouw werk als ondernemer een pak lichter, makkelijker en efficiënter maken. Want administratie, da’s niet toevallig onze specialisatie én passie.
Administratie is goud waard.
Nee, het is geen holle tegelspreuk, maar een onbetwistbaar feit! Want met een administratie op wieltjes, verdien je méér. Niet alleen de cashflow wordt gezonder, ook de opvolging zal opgemerkt worden.

Deze positieve vibe versterkt jouw goeie naam waardoor je nieuwe klanten aantrekt. Een onbetwisbaar feit dus.
Ontdek waarom bur.o ook voor jou een ideale oplossing kan zijn.

Laurence

Laurence & Valerie - bur.o

Valerie

Privacy

1. Inleiding

BUR.O met vestiging in 8531 in Hulste en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0653.960.934 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. 

In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen. 

Wij willen u door middel van dit privacybeleid informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen dat u dit privacybeleid aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. 

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

2. Toepassingsgebied

Dit privacybeleid heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

3. Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

BUR.O, met maatschappelijke zetel te 8531 Hulste en met ondernemingsnummer BE 0653.960.934, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4. Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon-en gsm-nummer). Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

5. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

5.1 Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.

5.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.3 Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie.

5.4 Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

6. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben. Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

7. Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

  • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
  • Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
  • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
  • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot de zaakvoerders van BUR.O op het nummer 0032 477 71 70 02 of via e-mail: info@bur-o.be.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, ….

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan BUR.O aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. Toegang tot derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit privacybeleid.

11. Nog vragen?

Indien u na het lezen van dit privacybeleid verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met BUR.O op, hetzij per post naar Klein Harelbekestraat 1A, 8531 Hulste of per email aan info@bur-o.be.